Partially resolved #3 to add アニメ annotations for anime titles. next
authorHideki Saito <hideki@hidekisaito.com>
Mon, 12 Oct 2015 09:32:56 +0000 (02:32 -0700)
committerHideki Saito <hideki@hidekisaito.com>
Mon, 12 Oct 2015 09:32:56 +0000 (02:32 -0700)
We'll think of additional annotations for others.

clannad.dic
dogdays.dic
girls_und_panzer.dic
nichijou.dic
shirobako.dic
sword_art_online.dic

index 4ee0594..7f225af 100644 (file)
@@ -12,8 +12,7 @@
 ;; okuri-nasi entries.
 
 ;; Âê̾
-¤¯¤é¤Ê¤É /¥¯¥é¥Ê¥É;Clannad,Âê̾(¥«¥¿¥«¥Êɽµ­)/Clannad;Clannad,Âê̾(¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥Èɽµ­)/
-
+¤¯¤é¤Ê¤É /¥¯¥é¥Ê¥É;[¥¢¥Ë¥á]Clannad,¥¿¥¤¥È¥ë(¥«¥¿¥«¥Êɽµ­)/Clannad;[¥¢¥Ë¥á]Clannad,¥¿¥¤¥È¥ë(¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥Èɽµ­)/
 
 ;; ³ÆÏåꥹ¥È
 ¤µ¤¯¤é¤Þ¤¤¤Á¤ë¤µ¤«¤ß¤Á¤Ç /ºùÉñ¤¤»¶¤ëºäÆ»¤Ç;Clannad,Âè1ÏÃ/
index 2ebb5b1..6a17d33 100644 (file)
@@ -11,6 +11,8 @@
 ;; okuri-ari entries.
 ;; okuri-nasi entries.
 
+¤É¤Ã¤°¤Ç¤¤¤º /DOG DAYS;[¥¢¥Ë¥á]¥¿¥¤¥È¥ë/
+
 ;; ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ì¾¡¢µÚ¤Ó¤½¤Î°¦¾Î
 ;; ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡§ 
 ;; ¡û¡û /¡û¡û;¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à,¡û¡û¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼/
index 6facce2..ca71309 100644 (file)
@@ -12,7 +12,7 @@
 ;; okuri-nasi entries.
 
 ;; ¥¿¥¤¥È¥ë
-¤¬¡¼¤ë¤º¤¢¤ó¤É¤Ñ¤ó¤Ä¤¡¡¼ /¥¬¡¼¥ë¥º&¥Ñ¥ó¥Ä¥¡¡¼/
+¤¬¡¼¤ë¤º¤¢¤ó¤É¤Ñ¤ó¤Ä¤¡¡¼ /¥¬¡¼¥ë¥º&¥Ñ¥ó¥Ä¥¡¡¼;[¥¢¥Ë¥á]¥¿¥¤¥È¥ë/
 
 ;; ³ÆÏåꥹ¥È
 ¤»¤ó¤·¤ã¤É¤¦¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹ /Àï¼ÖÆ»¡¢»Ï¤á¤Þ¤¹!;¥¬¡¼¥ë¥º&¥Ñ¥ó¥Ä¥¡¡¼,Âè1ÏÃ/
index d5cc382..1475718 100644 (file)
@@ -11,6 +11,8 @@
 ;; okuri-ari entries.
 ;; okuri-nasi entries.
 
+¤Ë¤Á¤¸¤ç¤¦ /Æü¾ï;[¥¢¥Ë¥á]¥¿¥¤¥È¥ë/
+
 ;; ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ì¾¡¢µÚ¤Ó¤½¤Î°¦¾Î
 ¤·¤Î¤Î¤á¤Ê¤Î /Åì±À¤Ê¤Î;¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à,Æü¾ï¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼/
 ¤Ï¤«¤» /¤Ï¤«¤»;¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à,Æü¾ï¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼/
index 34bfa7b..a8d5d08 100644 (file)
 ¤·¤Ê¤ê¤ª¤é¤¤¤¿¡¼ /¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼/
 ¤·¤ß¤å¤ì¡¼¤·¤ç¤ó¤Ò¤ç¤¦ /¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óɽ/
 ¤·¤â¤ä¤Ê¤®¤æ¤¦¤¤¤Á¤í¤¦ /²¼Ìøͺ°ìϺ/
-¤·¤í¤Ð¤³ /SHIROBAKO/
+¤·¤í¤Ð¤³ /SHIROBAKO;[¥¢¥Ë¥á]¥¿¥¤¥È¥ë/
 ¤·¤í¤Ð¤³ /ÇòÈ¢/
 ¤·¤ó¤³¤¦¤Ò¤ç¤¦ /¿Ê¹Ôɽ/
 ¤·¤ó¤Á¤ç¤¯¤«¤ó¤ê /¿ÊĽ´ÉÍý/
index 1022dc3..eba682f 100644 (file)
@@ -14,7 +14,7 @@
 ;; okuri-nasi entries.
 
 ;; Âê̾
-¤½¡¼¤É¤¢¡¼¤È¤ª¤ó¤é¤¤¤ó /¥½¡¼¥É¡¦¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó;¥¢¥Ë¥áÂê̾/Sword Art Online;¥¢¥Ë¥áÂê̾(±Ñ¸ìɽµ­)/SAO;¥¢¥Ë¥áÂê̾(ά¾Î)/
+¤½¡¼¤É¤¢¡¼¤È¤ª¤ó¤é¤¤¤ó /¥½¡¼¥É¡¦¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó;[¥¢¥Ë¥á]¥¿¥¤¥È¥ë/Sword Art Online;[¥¢¥Ë¥á]¥¿¥¤¥È¥ë(±Ñ¸ìɽµ­)/SAO;[¥¢¥Ë¥á]¥¿¥¤¥È¥ë(ά¾Î)/
 
 ;; ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Ì¾
 ¤¢¤¤¤ó¤¯¤é¤Ã¤É /¥¢¥¤¥ó¥¯¥é¥Ã¥É;¥½¡¼¥É¡¦¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó,¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Ì¾/